• Jednací řád
 • Volební řád
 • Stanovy

  občanského sdružení

  Kultura na dosah ruky

  Registrace provedena
  dne: 20. září 2004
  pod č.j.: VS/1-1/58452/04-R
  IČO: 26676524
  Ministerstvo vnitra ČR

   

  ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

   

  Čl. I.

  Činnost, poslání a sídlo

   

  1. Občanské sdružení s názvem Kultura na dosah ruky (dále jen občanské sdružení - OS) je dobrovolnou, otevřenou organizací budovanou na demokratických principech, která je nezávislá na politických stranách a hnutích a je ustavena jako občanské sdružení podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.

   

  2. Základním posláním je nabídnout našim spoluobčanům příležitost k zastavení se ve shonu tohoto světa a pomoci jim nezapomenout na kulturní hodnoty lidského života formou poslechu živé hudby v příjemném kulturním prostředí.

   

  3. Občanské sdružení chce vytvářet podmínky pro pozitivní působení na spoluobčany při utváření  a rozvíjení tradičních společenských, kulturních a duchovních hodnot.

   

  4. Sídlem občanského sdružení je Císařská 36, Brodek u Prostějova, 798 07.

   

  5. Občanské sdružení je samostatným právním subjektem, jehož jménem vždy jedná předseda nebo jím pověřená osoba.

   

   

  Čl. II.

  Hlavní úkoly

   

  1. Základním posláním občanského sdružení je:

   

      a) organizovat a vytvářet podmínky pro široký rozvoj tradičních společenských, kulturních a duchovních hodnot,

   

      b) různými formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života a kultury v rámci obcí, zejména organizační a osvětovou činností, pořádáním kulturních a       společenských akcí apod.,

   

      c) vést členy a ostatní účastníky k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel,

   

      d) spolupracovat s orgány obcí a s ostatními organizacemi a jednotlivci

   

      e) soustřeďovat veřejné, soukromé a vlastní zdroje, které jsou svojí právní povahou určené ke společnému financování činnosti občanského sdružení

   

  2. K podpoře plnění svých úkolů může občanské sdružení také svým jménem provozovat obchodní činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto účely zakládat nebo se podílet na zakládání jiných právnických osob.

   

  ČLENSTVÍ

   

  Čl. III.

  Členství jednotlivců

   

  1. Členství v občanském sdružení je dobrovolné a členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami .

   

  2. O přijetí rozhoduje výbor občanského sdružení a to na základě písemné přihlášky.

   

  3. Členství jednotlivce zaniká:

      a) vystoupením na základě písemného oznámení člena

      b) vyloučením pro porušení stanov

      c) úmrtím člena

   

  4. Základní povinnosti člena jsou:

      a) aktivně se podílet dle svých možností na činnosti občanského sdružení

      b) uplatňovat své návrhy a názory

      c) hlasovat a být volen do orgánů sdružení

   

  5. Základní povinnosti člena jsou:

      a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů a vykonávat svěřené funkce

      b) šetřit a chránit majetek sdružení

   

  6. Bližší podrobnosti související s členskou evidencí může na základě zmocnění valnou hromadou  upravit výbor sdružení.

   

   

  Čl. IV.

  Členství kolektivů

   

  1. Členem sdružení se může stát každá právnická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami  sdružení.

   

  2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky, podepsané dvěma oprávněnými zástupci právnické osoby. O přijetí rozhoduje výbor sdružení.

   

  3. Členství zaniká :

      a) písemným oznámením o vystoupení  ze sdružení,

      b) vyloučením pro porušování stanov,nebo pokud právnická osoba jinak poškozuje společné zájmy sdružení,

      c) právním zánikem sdružené právnické osoby

     

  4. Základní práva sdružených organizací:

      a) aktivně se podílet a spolupracovat při pořádání akcí a na činnosti sdružení

      b) předkládat návrhy a podněty k činnosti sdružení

      c) vysílat své zástupce na zasedání valné hromady

      d) předkládat své kandidáty pro volbu orgánů sdružení

    

  5. Základní povinnosti sdružených kolektivů:

      a) dodržovat stanovy sdružení

      b) svědomitě, řádně a včas plnit závazky a činnosti vyplývající z usnesení jejich orgánů, směrnic a vyhlášek jsou-li v souladu se stanovami

   

   

  Čl. V.

  Přidružené členství

   

  1. Přidruženými členy sdružení mohou být:

      a) další kolektivy, které z různých důvodů nechtějí nebo nemohou být řádnými členy sdružení, ale mají zájem a hodlají se sdružením spolupracovat mimo rámec stanov,

      b) jiné právnické osoby, které projeví zájem přispívat svojí činností nebo i prostředky  k rozvoji  kulturní a společenské činnosti sdružení.

   

  2. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výbor sdružení na základě písemné žádosti. Výbor  s žadatelem dohodne podmínky vzájemných práv a povinností po dobu trvání přidruženého členství.

   

   

  ORGÁNY SDRUŽENÍ

   

  Čl. VI.

  Valná hromada

   

  1. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která je složena ze všech individuálních členů starších 15 let, po jednom delegátu za každou právnickou osobou, členy výboru a revizní komise.

   

  2. Valná hromada se schází nejméně 1x za rok vždy nejpozději do 31. března. Pokud o její svolání požádá 1/3 individuální členů, nebo 1/2 kolektivních členů, nebo výbor, popř. předseda sdružení, koná se nejpozději do 30 dnů po doručení písemného podnětu.

   

  3. Valná hromada je oprávněna jednat a právoplatně se usnášet je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím.

   

  4. Pokud ve stanovený termín zahájení valné hromady není přítomna nadpoloviční většina delegátů  s hlasem rozhodujícím, vyčká se 15 minut a po této době je valná hromada usnášení schopná s počty delegátů přítomných na valné hromadě.

   

  5. Valná hromada je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které souvisí s posláním a předměte činnosti sdružení, jeho majetkem a hospodařením s právem výhrady rozhodnutí i v těch otázkách, které nejsou ve stanovách výslovně uvedeny anebo jinak jsou svěřeny do působnosti  výboru.

   

  6. Valná hromada přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření a to alespoň 3/5 většinou hlasů v těchto  zásadních otázkách:

      a) o vzniku a zániku sdružení, v případě zániku o majetkovém vypořádání,

      b) o stanovení názvu a sídla sdružení,

      c) o úpravách, změnách a doplňcích stanov,

      d) o rozpočtu a hospodaření sdružení,

      e) o odvolání proti rozhodnutí výboru o vyloučení z řad členů sdružení

   

  7. Valná hromada přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření alespoň nadpoloviční většinou  hlasů v těchto případech:

      a) projednání a schválení zprávy o činnosti za uplynulé období,

      b) projednání a schválení zprávy revizní komise,

      c) projednání a schválení plánu činnosti na následující období,

      d) schválení jednacího a volebního řádu, volby a odvolání předsedy, výboru a revizní komise,

      e) při změně rozhodnutí výboru,

      f) v jiných otázkách a záležitostech podle rozhodnutí valné hromady.

   

  8. Funkční období všech orgánů je dvouleté, pokud valná hromada před volbou nerozhodne jinak.

   

  9. Odstoupí-li některý ze zvolených členů orgánů sdružení ze své funkce v průběhu volebního období, nebo je ze své funkce valnou hromadou odvolán, pak valná hromada provede na uvolněné místo na nejbližším zasedání dodatečnou volbu.

   

   

  Čl. VII.

  Výbor

   

  1. Výbor je výkonný orgán valné hromady, který zabezpečuje plnění úkolů sdružení v období mezi jednotlivými valnými hromadami, vystupuje jménem sdružení v právních vztazích a zastupuje sdružení ve vztahu ke státním a samosprávným orgánům a jiným institucím.

   

  2. Výbor je volen valnou hromadou a to v počtu a funkcích podle schváleného jednacího a volebního řádu. Výbor musí mít vždy lichý počet a má vždy předsedu, tajemníka a hospodáře.

   

  3. Činnost výboru řídí předseda, který výbor svolává dle potřeby, nejméně však 1x za dva měsíce. Předseda zastupuje sdružení vůči všem orgánům, organizacím a úřadům.

   

  4. Výbor je schopen jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů.Výbor rozhoduje většinou hlasů. Na zasedání výboru má právo účasti předseda revizní komise nebo její pověřený člen, a to s hlasem poradním.

   

  5. Výbor je oprávněn rozhodovat ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě, zejména:

      a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

      b) organizuje a řídí činnost sdružení, dbá na hospodárné využívání prostředků,

      c) svolává valnou hromadu a připravuje podklady pro jednání valné hromady,

      d) vede evidenci majetku, účetnictví v souladu s vyhláškami a zákony,

      e) vydává interní pokyny a směrnice

   

   

  Čl. VIII.

  Revizní komise

   

  1. Revizní komisi volí valná hromada. Počet členů schvaluje valná hromada. Revizní komise volí ze svého středu předsedu.

   

  2. Revizní komise je povinna ve své činnosti postupovat podle stanov sdružení a podle obecně platných právních a hospodářských předpisů.

   

  3. Revizní komise provádí zejména:

      a) kontrolu hospodaření, plnění přijatých usnesení valnou hromadou,

      b) správnost evidence, výkazů a dat.

   

  4. Revizní komise s výsledky svých kontrolních zjištění musí písemně seznámit oprávněné zástupce, aby se mohl ke zjištěným poznatkům vyjádřit. Konečné závěry a zprávy svých kontrol včetně návrhů nápravných opatření předává revizní komise výboru, který je povinen přijmout opatření k odstranění závadného stavu.Revizní komise předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti a svých nálezech.

   

   

   

  PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA, MAJETEK, HOSPODAŘENÍ

  A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   

  Čl. IX.

  Právní subjektivita

   

  1. Občanské sdružení je právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou a to na základě registrace vlastních stanov podle zákona o sdružování občanů.

   

  2. Za sdružení jedná a právní úkony činí předseda, nebo další členové výboru na základě písemného zmocnění předsedou.

   

   

  Čl. X.

  Majetek a hospodaření

   

  1. Majetek sdružení tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.

   

  2. Zdrojem majetku jsou zejména:

      a) příjmy z vlastní činnosti,

      b) dotace a příspěvky od organizací, orgánů nebo jiných veřejných zdrojů,

      c) dary a odkazy.

   

  3. Majetek sdružení slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním sdružení.

   

   

  Čl. XI.

  Závěrečná ustanovení

   

  1. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou sdružení a nabývají účinnosti dnem registrace na MV ČR.